Contact

0040-733.075.106
mihaela.cirstea@ismb.ro


Ref. Organizarea Olimpiadei internationale de lectura, 2017

            Perioada de desfășurare  :   5 – 9 septembrie 2017;
            Locul                                  :  București (B),  România; 
            OrganizatorMinisterul Educației Naționale din România
            Participanți: elevi din România și din alte țări, cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani
            Scopul olimpiadei: Abordarea lecturii de către elevi ca abilitate de viață, prin intermediul textului ficțional, nonficțional și multimodal.
           
            Organizarea olimpiadei
Olimpiada se organizează pe două secțiuni:
A. Secțiunea de antrenament –13-15 ani- se evaluează competențele de lectură și de sensibilizare culturală;
B. Secțiunea de performanță-15-19 ani- se evaluează competențele de lectură, media și de comunicare.
Ediția 2016 este cea de-a treia ediție a olimpiadei în acest format, cu deschidere tematică.
           
            Desfășurarea olimpiadei
            Programul fiecărei ediții a olimpiadei include minimum 2 cursuri și 1 dezbatere, din domeniile de referință pentru olimpiadă, și o probă unică, probă scrisă, individuală.
            Formatul competiției include cursuri și dezbateri susținute/moderate de profesori din învățământul superior și din învățământul preuniversitar din țară și din afara acesteia, cu autoritate științifică și cu experiență în domeniul didacticii lecturii.
            Pentru proba scrisă, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinelor din domeniul limbii și literaturii, cât şi la  cultura lor generală, la experienţa şi la competenţa lor de lectură.
            Această probă este susținută de participanți la finalul perioadei de cursuri.
N.B. Nu este necesar ca participanții să fi studiat literatura română. Vor avea a se raporta la texte și nu la opere literare integrale/creația unui anumit scriitor. Scriitorii pot fi din literatura națională sau din cea internațională
           
            Proba

            Programa olimpiadei respectă programa pentru cursul opțional Lectura și abilitățile de viață, pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a și temele cursurilor susținute în cadrul olimpiadei.
            Proba (scrisă) va putea fi susținută în limba română, precum și în limbile de concurs engleză și franceză. Se asigură traducere și pentru următoarele limbi străine: italiană, spaniolă, germană, turcă, rusă.
            Tema ediției din 2017 a olimpiadei este libertatea.
            Olimpiada se desfășoară pe niveluri de vârstă și de pregătire,  potrivit competențelor de lectură dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu practicile competiționale internaționale :
 a) nivelul 1- de antrenament – 13-15 ani - (clasele VII-VIII)- gimnaziu;
 b) nivelul 2 – 15-17 (clasele IX-X)- liceu;
 c) nivelul 3 – 17-19 (clasele XI-XII)- liceu.Ref. The organisation of The International Reading Olympiad, 2017

            Time of the event  :   5th – 9th  September 2017;
            Venue                     :  BUCAREST (B),  Romania; 
            Organiser:  The Ministry of National Education from Romania
            Participants: students from Romania and abroad aged between 13 and 19
            The purpose of the Olympiad: Encouraging students to approach reading as a life skill, through the fiction, non-fiction and multimodal text.
           
            The organisation of the Olympiad
The Olympiad is organised in two sections:
A. The training section: 13-15 years old- which assesses the reading and cultural awareness skills
B. The proficiency section: 15-19 years old- which assesses the reading, media and communication skills

            The development of the Olympiad
The programme of each edition of the Olympiad includes at least 2 courses and 1 debate in the reference fields for the Olympiad and a written individual test.
The format of the competition includes courses and debates delivered/ moderated by professors and teachers from Romania and abroad that have scientific authority and experience in teaching reading comprehension skills. They will have the status of lecturers. For the written test, in both sections, the contestants will refer not only to the specific contents of the language and literature subjects but also to their knowledge, experience and reading skills.
This test will take place at the end of the courses.

            Testing
            The Olympiad syllabus follows the syllabus of the optional course Reading and life skills for the students in the Vth   - XIIth grades and the topics of the courses delivered during the Olympiad.
            The paper may be written either in Romanian or in the other languages of the competition, English and French.
            The contestants will mention the language for the test in the application form when entering the Olympiad.
            The allotted time for writing is 3 hours.
            The topic of the 2017 edition of the Olympiad is freedom.


Ref. L'organisation de l'Olympiade internationale de lecture, 2017

Période de déroulement: 5 - 9 septembre 2017;
Lieu: BUCAREST(B), Roumanie;
Organisateur: Ministère de l'Éducation Nationale de Roumanie
Participants: élèves de Roumanie et d'autres pays, âgés de 13 à 19 ans
Le but du concours: Aborder la lecture comme une compétence de vie, à travers le texte fictionnel, non-fictionnel et multimodal.

L’organisation du concours
Le concours est organisé en deux sections:
A. La section d’entraînement - pour les élèves âgés de 13 à 15 ans – on évalue les compétences de lecture et de sensibilisation culturelle ;
B. La section de performance - pour les élèves âgés de 15 à 19 ans – on évalue les compétences de lecture, média et de communication.

Le déroulement du concours  
         Le programme de chaque édition de l’Olympiade comprendra au moins deux cours et un débat dans les domaines de référence pour le concours et une seule épreuve écrite, individuelle.
         Le format du concours comprend des cours et des débats soutenues/ modérées par des enseignants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire roumains ou étrangers ayant de l’autorité scientifique et de l’expérience dans le domaine de la didactique de la lecture. Ceux-ci auront le statut de maîtres de conférences. Pour l’épreuve écrite des deux sections, les concurrents feront appel à la fois aux contenus spécifiques des disciplines de langue et de littérature, ainsi qu’à leur culture générale, à leur expérience et leur compétence de lecture.
         Cette épreuve sera soutenue par les participants à la fin des cours.

Les épreuves
Le programme de l’Olympiade est en concordance avec le programme pour le cours optionnel La lecture et les compétences de vie pourles élèves du collège et du lycée, ainsi qu’avec les thèmes des cours soutenus pendant l’Olympiade.
            L’épreuve (écrite) pourra être soutenue en roumain, mais aussi en anglais ou en français (les langues du concours).
            Sur la fiche d’inscription au concours, les concurrents doivent préciser la langue qu’ils vont utiliser pendant le concours.
            Le temps du travail est de 3 heures.
            Le thème de l’édition 2017 de l’Olympiade est La Liberte.